Disclaimer STICHTING GILAT EISENMANN 

Algemeen
Stichting Gilat Eisenmann (Kamer van Koophandel: 34125105), hierna te noemen “Stichting Gilat”,, verleent u hierbij toegang tot www.Stichting Gilat.nl (“de Website”). Stichting Gilat publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Stichting Gilat behoudt zich daarbij te allen tijde het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en andere voorwaarden waarnaar op de Website wordt verwezen. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze Website niet te gebruiken.

Geen aansprakelijkheid
Stichting Gilat heeft de inhoud van deze Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Stichting Gilat doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze Website worden ontleend. Hoewel Stichting Gilat zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Stichting Gilat niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud. Stichting Gilat garandeert evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Stichting Gilat wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze Website uitdrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar andere websites/derden
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Gilat nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Wanneer Stichting Gilat hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden op de Website plaatst, betekent dit niet dat Stichting Gilat de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Stichting Gilat aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is nooit door Stichting Gilat geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze Website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van Stichting Gilat en haar licentiegevers of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze Website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Gilat of de rechtmatige en schriftelijke toestemming van de rechthebbende, tenzij expliciet anders aangegeven. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor strikt persoonlijk gebruik.

Online communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Stichting Gilat zendt, is niet gegarandeerd. Stichting Gilat garandeert niet dat aan haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Stichting Gilat accepteert en aanvaardt ter zake dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken van voornoemde berichten.

Toepasselijk recht
Op deze Website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Stichting Gilat behoudt zich het recht voor de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Responsible disclosure
Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van de systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vraagt Stichting Gilat u deze zo snel mogelijk te melden zodat de benodigde maatregelen kunnen worden getroffen. Daarbij vraagt Stichting Gilat u om uw contactgegevens achter te laten. De contactgegevens van Stichting Gilat zijn:

Stichting Gilat Eisenmann
Bezoekadres: Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam
Postadres: Postbus 71058, 1008 BB Amsterdam
Telefoonnummer: 020-3011181
E-mail: info@gilat.nl
website: www.Stichting Gilat.nl
KvK 34125105